top of page

ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ – ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ

Η Εταιρεία μας με την επωνυμία «ΔΑΝΑΟΣ ΜΠΛΕ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΕ» και τον διακριτικό τίτλο «DANAOS BLUE TRAVEL SERVICES SINGLE MEMBER SA» (εφεξής η «Εταιρεία»), θεωρεί καθήκον της να προστατεύει τα προσωπικά δεδομένα των επισκεπτών στην ιστοσελίδα της και πιστεύει ότι η υπεύθυνη χρήση των προσωπικών δεδομένων που συλλέγονται μέσω της ιστοσελίδας της είναι πολύ σημαντική για τη φήμη της. Για το σκοπό αυτό, θέλουμε να σας διαβεβαιώσουμε ότι η Πολιτική Απορρήτου μας συμμορφώνεται με τον Ευρωπαϊκό Κανονισμό περί Προστασίας Δεδομένων 2016/679 (GDPR) και τους ελληνικούς εκτελεστικούς κανονισμούς και Νόμους (Ν. 4634/2019). Έτσι λοιπόν η Εταιρεία μας έχει υιοθετήσει και εφαρμόζει αυτήν την πολιτική προστασίας προσωπικών δεδομένων, η οποία στοχεύει στην ενημέρωση των επισκεπτών στον ιστότοπο της σχετικά με τον τύπο των προσωπικών δεδομένων που συλλέγονται και τους σκοπούς για τους οποίους μπορεί να χρησιμοποιηθεί.

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ
Εκτός των ρητά αναφερομένων εξαιρέσεων (πνευματικά δικαιώματα τρίτων, συνεργατών και φορέων), η ιστοσελίδα μας περιλαμβάνει περιεχόμενο που αποτελεί πνευματική ιδιοκτησία της Εταιρίας, η οποία είναι και ο διαχειριστής της ιστοσελίδας και προστατεύεται από τις σχετικές διατάξεις του ελληνικού και ευρωπαϊκού δικαίου, καθώς και των συναφών διεθνών συμβάσεων. Το περιεχόμενο αυτό περιλαμβάνει, χωρίς περιορισμό, κείμενα, εικόνες, σχέδια, γραφικά, βίντεο, λογισμικές εφαρμογές και παρεχόμενες υπηρεσίες, καθώς και λογότυπα, επωνυμίες, εμπορικά σήματα και γνωρίσματα που ανήκουν στο διαχειριστή ή/και στα πρόσωπα που μνημονεύονται στην ιστοσελίδα ως κύριοι των σχετικών δικαιωμάτων, τα οποία άπαντα προστατεύονται σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία για τη βιομηχανική και πνευματική ιδιοκτησία.

ΕΥΘΥΝΗ ΕΠΙΣΚΕΠΤΗ / ΧΡΗΣΤΗ
Η χρήση της ιστοσελίδας πρέπει να γίνεται αποκλειστικά για νόμιμους σκοπούς και με τρόπο που να μην περιορίζει ή εμποδίζει τη χρήση της από τρίτους. Ο επισκέπτης / χρήστης οφείλει να συμμορφώνεται με τους κανόνες και τις διατάξεις του εφαρμοστέου ελληνικού, ευρωπαϊκού και διεθνούς δικαίου και υποχρεούται να χρησιμοποιεί την ιστοσελίδα σύμφωνα με το νόμο, τα χρηστά ήθη και τους παρόντες Όρους Χρήσης. Ο επισκέπτης / χρήστης υποχρεούται να απέχει από κάθε παράνομη και καταχρηστική συμπεριφορά κατά την χρήση αυτής και σε σχέση με αυτήν, και αναλαμβάνει την ευθύνη για οποιαδήποτε ζημία προκαλείται στην Εταιρία ή/και τρίτο από κακή ή αθέμιτη χρήση της ιστοσελίδας ή/και των σχετικών υπηρεσιών που προσφέρονται μέσω αυτής.

ΕΓΚΥΡΟΤΗΤΑ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ – ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ ΕΥΘΥΝΗΣ
Η Εταιρία καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια, ώστε το σύνολο του περιεχομένου και οι πληροφορίες που εμφανίζονται στην ιστοσελίδα να χαρακτηρίζονται, κατά το δυνατόν, από ακρίβεια, σαφήνεια, ορθότητα, πληρότητα, επικαιρότητα και διαθεσιμότητα, ωστόσο δεν εγγυάται ότι οι σελίδες, οι υπηρεσίες, οι επιλογές και τα περιεχόμενα θα παρέχονται χωρίς διακοπή και χωρίς σφάλματα, καθώς και ότι τα λάθη θα διορθώνονται. Επίσης, η Εταιρία δεν εγγυάται ότι η ίδια ή οποιοδήποτε άλλος συγγενικός δικτυακός τόπος ή οι εξυπηρετητές (“servers”), μέσω των οποίων αυτά τίθενται στο επισκέπτη / χρήστη, παρέχονται χωρίς «ιούς» ή άλλα επιζήμια συστατικά. Η Εταιρία δεν εγγυάται σε καμία περίπτωση την ορθότητα, την πληρότητα ή και διαθεσιμότητα των περιεχομένων, των σελίδων, των υπηρεσιών, των επιλογών ή για τα αποτελέσματά τους. Η Εταιρία δεν ευθύνεται για οποιασδήποτε μορφής ζημία υποστεί ο επισκέπτης/χρήστης των σελίδων, των υπηρεσιών, των επιλογών και των περιεχομένων της ιστοσελίδας στις οποίες προβαίνει με δική του πρωτοβουλία και με τη γνώση των Όρων Χρήσης.
Κάθε επισκέπτης/χρήστης οφείλει να λαμβάνει όλα τα κατάλληλα μέτρα ασφαλείας (πχ. Προγράμματα προστασίας από ιούς κ.α.) πριν από οιαδήποτε «φόρτωση» από την ιστοσελίδα.

ΚΩΔΙΚΟΙ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ
Για την πρόσβαση σε ορισμένες υπηρεσίες ή για τη σύνδεση με ορισμένες ιστοσελίδες, ενδέχεται να ζητηθούν από την Εταιρεία μας τα στοιχεία των χρηστών με σκοπό την απονομή σχετικού Κωδικού Πρόσβασης. Τα ανωτέρω στοιχεία, πρέπει να είναι πάντοτε αληθή, ακριβή, έγκυρα και πλήρη. Οι χρήστες είναι υπεύθυνοι για όλες τις πράξεις που διενεργούνται με τον Κωδικό Πρόσβασης και υποχρεούνται να ειδοποιούν άμεσα την Εταιρεία μας για οποιαδήποτε μη εξουσιοδοτημένη χρήση αυτού και για οποιαδήποτε (ακόμα και για ενδεχόμενη) παραβίαση ασφαλείας. Τα στοιχεία αυτά δεν γνωστοποιούνται σε τρίτους. Η Εταιρεία μας δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε βλάβη ή ζημία τυχόν προκύψει από την αυθαίρετη ή παράνομη χρήση του Κωδικού Πρόσβασης από τρίτους, λόγω διαρροής του ή για οποιονδήποτε άλλο λόγο και διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει την καταβολή αποζημίωσης από τον χρήστη, σε περίπτωση που υποστεί οποιουδήποτε είδους ζημία από την αυθαίρετη ή παράνομη χρήση του Κωδικού Πρόσβασης. Τέλος η Εταιρεία μας δικαιούται οποτεδήποτε να αρνηθεί την απονομή Κωδικού Πρόσβασης ή να ακυρώσει απονεμηθέντα κωδικό ή να τερματίσει την παροχή των υπηρεσιών αυτών στο χρήστη και να αρνηθεί οποιαδήποτε τρέχουσα ή μέλλουσα χρήση του διαδικτυακού τόπου, σε περίπτωση παραβίασης των Όρων Χρήσης.

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

ΤΥΠΟΣ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΣΥΛΛΕΓΟΜΕΝΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ
Το ποσό και ο τύπος των πληροφοριών που λαμβάνουμε από εσάς μέσω της ιστοσελίδας μας εξαρτάται από τις ενέργειες σας κατά τη διάρκεια της επίσκεψής σας.

Εάν επισκέπτεστε τον ιστότοπό μας για να διαβάσετε ή να λάβετε πληροφορίες, τα δεδομένα που συλλέγουμε προέρχονται είτε μέσω του Google Analytics ή του διακομιστή φιλοξενίας της ιστοσελίδας μας και χρησιμοποιούνται μόνο για στατιστικούς σκοπούς και για να μας βοηθήσουν να καταστήσουμε τον ιστότοπό μας πιο φιλικό προς τον χρήστη και ελκυστικό. Αυτά τα δεδομένα μπορεί να περιλαμβάνουν: πληροφορίες για την περίοδο σύνδεσης, διάρκεια επισκέψεων σε σελίδες, πληροφορίες αλληλεπίδρασης σελίδας, γλώσσα, χώρα, πόλη, πρόγραμμα περιήγησης και λειτουργικό σύστημα που χρησιμοποιήθηκαν, πάροχος υπηρεσιών, ανάλυση οθόνης κλπ. Όλες οι παραπάνω πληροφορίες δεν περιέχουν στοιχεία προσωπικής ταυτοποίησης. Αυτό σημαίνει ότι δεν συνδέεται με κανένα όνομα, διεύθυνση ή άλλα αναγνωρίσιμα προσωπικά δεδομένα.

Εάν μας στείλετε ένα ηλεκτρονικό μήνυμα που ζητά πληροφορίες, θα χρησιμοποιήσουμε τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σας, μόνο για να απαντήσουμε στην ερώτησή σας.

Εάν πραγματοποιήσετε κράτηση μέσω του ιστοτόπου μας, ως μέρος της διαδικασίας, θα σας ζητηθεί να καταχωρίσετε τα ακόλουθα προσωπικά στοιχεία: Όνομα, Επώνυμο, Διεύθυνση Email, αριθμό επικοινωνίας, χώρα και ίσως στοιχεία πληρωμής. Αυτά τα δεδομένα χρησιμοποιούνται για τους ακόλουθους σκοπούς:

– Παροχή και λειτουργία των εν γένει υπηρεσιών μας.
– Για να ενημερώσετε το ημερολόγιο κρατήσεων με την κράτηση και τις λεπτομέρειες.
– Για να επικυρώσουμε τις πληροφορίες σας (και, σε ορισμένες περιπτώσεις, να τις ταιριάξετε με τις πληροφορίες που έχουν συλλεχθεί από τρίτους, όπως ταξιδιωτικούς πράκτορες και διαδικτυακούς διαμεσολαβητές), ώστε να ελέγξουμε ότι τα δεδομένα που έχουμε είναι σχετικά και ορθά με τους πελάτες μας, είναι ακριβή επίσης ως προς την ημερομηνία άφιξης και ως προς το επίπεδο πληρωμής της κράτησης. Η επεξεργασία αυτή θεωρείται απαραίτητη για την διεκπεραίωση της κράτησής σας ή για την παροχή κάποιων άλλων υπηρεσιών μας.
-Για να επικοινωνήσουμε μαζί σας και να σας στείλουμε πληροφορίες για τα προϊόντα και τις υπηρεσίες που πιστεύουμε ότι μπορεί να σας ενδιαφέρουν. Θα μπορείτε να αποχωρήσετε από τέτοιες επικοινωνίες οποιαδήποτε στιγμή, στέλνοντας ένα ηλεκτρονικό μήνυμα στην υποδεικνυόμενη από εμάς κάθε φορά ηλεκτρονική διεύθυνση.
– Να σας στέλνουμε μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου με ενημερώσεις σχετικά με την Εταιρεία μας και ειδικές προσφορές για επαναλαμβανόμενους πελάτες.
– Να αποθηκεύσουμε τα δεδομένα σας σε σχετικά πεδία ώστε να σας διευκολύνουμε στο να σας παράσχουμε πάλι τις πληροφορίες που σας ενδιαφέρουν όταν θα ξανά επισκεφτείτε την ιστοσελίδα του ξενοδοχείου μας.
– Να σας στέλνουν μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου με ευχές διακοπών (Χριστούγεννα, Πρωτοχρονιά, Πάσχα κ.α.).

Με την ολοκλήρωση της κράτησης σας αναγνωρίζετε ότι έχετε διαβάσει και αποδέχεστε τις Πολιτικές Προστασίας μας, όπως αναφέρεται στη φόρμα κράτησης.
Η παροχή ορισμένων προσωπικών πληροφοριών είναι υποχρεωτική εάν πρόκειται να χρησιμοποιήσετε τις υπηρεσίες μας. Εάν δεν προσφέρετε τέτοια δεδομένα, δεν θα είμαστε σε θέση να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας.
Τέλος εάν έχετε κάνει ήδη κράτηση μέσω του ιστοτόπου μας στο παρελθόν, πράγμα που σημαίνει ότι είστε πελάτης και θέλετε να λάβετε ένα αντίγραφο των στοιχείων σας, επικοινωνήστε μαζί μας απευθείας στο email e-sales@danaos.travel Αν θέλετε να έχετε πρόσβαση, να διορθώσετε, να τροποποιήσετε ή να διαγράψετε οριστικά αυτά τα δεδομένα, επικοινωνήστε μαζί μας στο it@ danaos.travel μαζί με το αίτημά σας.

ΜΕ ΠΟΙΟΝ ΜΟΙΡΑΖΟΜΑΣΤΕ ΤΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
Στο πλαίσιο της χρήσης των υπηρεσιών μας, συμφωνείτε να κοινοποιήσουμε τα προσωπικά σας στοιχεία με τα ακόλουθα μέρη:

• Με στελέχη και αντιπροσώπους ξενοδοχείων και πολυτελών κατοικιών (villas), τουριστικούς πράκτορες και τουριστικά γραφεία, όπως πάροχοι υπηρεσιών και συνεργάτες, οι οποίοι επεξεργάζονται και αποθηκεύουν τα δεδομένα σας για λογαριασμό μας.
• Με αεροπορικές Εταιρείες με τις οποίες συνεργαζόμαστε για την εξασφάλιση ακόμη περισσότερων προνομίων/ προσφορών για εσάς.
• Με συνεργαζόμενες με την Εταιρεία μας επιχειρήσεις εκμίσθωσης οχημάτων και εν γένει διαχείρισης συστήματος κρατήσεων αυτοκινήτων, με τις οποίες θα μοιραζόμαστε πληροφορίες αναφορικά με τις ενοικιάσεις οχημάτων και ενδέχεται να περιλαμβάνουν προσωπικές πληροφορίες της κράτησης, εφόσον πάντοτε έχει γίνει προηγούμενη ενημέρωσή σας και έχει ληφθεί η συγκατάθεσή σας.
• Με τις νομικές και οικονομικές υπηρεσίες της Εταιρείας μας ή τις αστυνομικές αρχές αν τυχόν καταστεί ανάγκη σύμφωνα με το Νόμο.

Εάν επιλέξετε την διαδικασία διπλής εγγραφής (dοuble ορt-in) αξιοποιώντας τρίτα μέρη των οποίων τα προϊόντα, οι υπηρεσίες ή οι προσφορές μας πιστεύουμε ότι μπορεί να σας ενδιαφέρουν.

ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΔΙΑΜΟΙΡΑΣΜΟΥ ΤΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΣΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΜΕ ΤΡΙΤΟΥΣ
Στην περίπτωση που η επιχείρησή μας και όλα τα περιουσιακά της στοιχεία αποκτηθούν από τρίτο ή άλλη εταιρεία (στην περίπτωση αυτή τα προσωπικά στοιχεία για τους πελάτες θα είναι ένα από τα μεταβιβασθέντα περιουσιακά της στοιχεία) θα είμαστε υποχρεωμένοι να μοιραστούμε τα προσωπικά σας δεδομένα, προκειμένου να συμμορφωθούμε με οποιαδήποτε νομική υποχρέωση ή για να επιβληθεί ή να εφαρμοστεί η οποιαδήποτε σχέση μαζί σας. Επίσης υποχρεούμαστε να προστατεύσουμε τα δικαιώματα της επιχείρησής μας ή την ασφάλεια των εργαζομένων, των πελατών μας ή άλλων. Αυτό ενδέχεται να περιλαμβάνει την ανταλλαγή πληροφοριών με άλλες εταιρείες και οργανισμούς ή αστυνομικές αρχές με σκοπό την προστασία απάτης και τη μείωση οποιωνδήποτε κινδύνων (λ.χ. του κινδύνου από κλεμμένες πιστωτικές κάρτες).

ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
Οι πληροφορίες που συλλέγουμε μπορεί να αποθηκευτούν να επεξεργαστούν και να μετακινηθούν μεταξύ οποιωνδήποτε χωρών στις οποίες λειτουργούμε, έτσι ώστε να μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε σύμφωνα με την παρούσα πολιτική.
Οι πληροφορίες που συλλέγουμε μπορούν να μεταφερθούν σε χώρες που δεν διαθέτουν αντίστοιχη νομοθεσία προστασίας προσωπικών δεδομένων με αυτή που εφαρμόζεται στην Ευρωπαϊκή Οικονομική Περιοχή (λ.χ. ΗΠΑ, Ιαπωνία, Κίνα, Ινδία κ.α.).

ΧΡΟΝΙΚΟΣ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΣΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ
Διατηρούμε μόνο τα προσωπικά σας δεδομένα για όσο διάστημα είναι απαραίτητο με σκοπό που προβλέπεται και σύμφωνα με τον νόμο και αφορά την φορολογία ή νομικές υποχρεώσεις ή επιβολή του νόμου γενικότερα.
Σε περίπτωση που η επεξεργασία βασίζεται στην συγκατάθεση, τα δεδομένα τηρούνται μέχρι την ανάκλησή τους.

ΠΟΙΑ ΕΙΝΑΙ ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΣΑΣ:
Σύμφωνα με το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο και προκειμένου να διασφαλιστεί η μέγιστη προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων έχετε τα ακόλουθα δικαιώματα:

• Πρόσβαση και Ενημέρωση: Μπορείτε να ζητήσετε πρόσβαση ζητώντας μας ένα αντίγραφο των προσωπικών σας δεδομένων, ήτοι ποια δεδομένα έχουμε συλλέξει, για ποιόν σκοπό τα έχουμε συλλέξει, για πόσο χρόνο θα τα διατηρήσουμε, τους αποδέκτες που αυτά ενδεχομένως να διαβιβαστούν κλπ.
• Δικαίωμα Aπόσυρσης: Σε περίπτωση που έχετε δώσει τη συγκατάθεσή σας για να χρησιμοποιήσουμε τα προσωπικά σας δεδομένα, μπορείτε να αποσύρετε τη συγκατάθεσή σας ανά πάσα στιγμή. Επικοινωνήστε μαζί μας αν θέλετε να αποσύρετε τη συγκατάθεσή σας και θα διαγράψουμε τα δεδομένα σας σύμφωνα με το δικαίωμά σας για διαγραφή που περιγράφεται παρακάτω.
• Διόρθωση: Μπορείτε να μας ζητήσετε να διορθώσετε τυχόν ανακριβείς πληροφορίες σχετικά με εσάς. Αν θέλετε να ενημερώσετε τα δεδομένα που διατηρούμε για εσάς, επικοινωνήστε μαζί μας χρησιμοποιώντας τις παρακάτω πληροφορίες και δώστε τις ενημερωμένες πληροφορίες.
• Διαγραφή: Μπορείτε να μας ζητήσετε να διαγράψουμε τα προσωπικά σας δεδομένα. Αν θέλετε να διαγράψουμε τα προσωπικά δεδομένα που διατηρούμε για εσάς, επικοινωνήστε μαζί μας χρησιμοποιώντας τις παρακάτω πληροφορίες, διευκρινίζοντας τους λόγους για τους οποίους θέλετε να διαγράψουμε τα προσωπικά σας δεδομένα.
• Φορητότητα: Μπορείτε να ζητήσετε από εμάς να σας παρέχουμε τις προσωπικές πληροφορίες που διατηρούμε για εσάς σε δομημένη, ευρέως χρησιμοποιούμενη, αναγνώσιμη σε μηχανική μορφή, ή να μας ζητήσετε να στείλουμε δομημένα τα προσωπικά σας δεδομένα σε άλλον υπεύθυνο επεξεργασίας δεδομένων.
• Δικαίωμα Αντικρούσεως: Μπορείτε να αντιταχθείτε στην επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων σύμφωνα με την παρούσα Πολιτική Απορρήτου. Επικοινωνήστε μαζί μας χρησιμοποιώντας τα στοιχεία που παρέχονται παρακάτω, παρέχοντας λεπτομέρειες σχετικά με την ένστασή σας.

Για να κάνετε ερωτήσεις – παράπονα ή να ασκήσετε οποιοδήποτε από τα δικαιώματά σας που απορρέουν από την παρούσα Πολιτική Απορρήτου παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας στέλνοντας το αίτημά σας με ένα μήνυμα στο ηλεκτρονικό ταχυδρομείο it@ danaos.travel

ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ
Θα επεξεργαστούμε όλες τις πληροφορίες σας με πολύ προσοχή και σεβασμό και θα προσπαθήσουμε να λάβουμε όλα τα εύλογα μέτρα για να διατηρήσουμε τα προσωπικά σας δεδομένα ασφαλή μόλις αυτά περιέλθουν στα συστήματά μας και στην βάση αποθήκευσης δεδομένων. Η Εταιρεία μας εφαρμόζει τις καταλληλότερες πρακτικές συλλογής, αποθήκευσης και επεξεργασίας δεδομένων και μέτρα ασφαλείας για την προστασία από μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση, τροποποίηση, αποκάλυψη ή καταστροφή των προσωπικών σας δεδομένων και των δεδομένων που είναι αποθηκευμένα στην ιστοσελίδα μας ή τη σχετική βάση δεδομένων.

Σας διαβεβαιώνουμε ότι εμείς και το προσωπικό μας κάνουμε τα πάντα, ώστε τα προσωπικά σας δεδομένα να παραμένουν σε ασφαλή χώρο υπό την προστασία κρυπτογράφησης και λογισμικών ασφάλειας και προστασίας, καθώς διατηρούμε φυσικές, τεχνικές και οργανωτικές διασφαλίσεις και όλα τα ανωτέρω στοιχεία συλλέγονται και αποθηκεύονται σε ασφαλή διακομιστή σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα.

COOKIES
Όταν επισκέπτεστε την ιστοσελίδα μας για πρώτη φορά, υπάρχει ένα μήνυμα που εξηγεί ότι χρησιμοποιούμε cookies για να παρέχουμε τις υπηρεσίες και τις δυνατότητες που προσφέρουμε στον ιστότοπό μας και να βελτιώσουμε την εμπειρία των χρηστών μας. Οι επισκέπτες του ιστότοπου πρέπει να γνωρίζουν ότι κατά την ανάγνωση των σελίδων τους μπορούν να συλλέγονται αυτόματα μη προσωπικές πληροφορίες με τη μορφή μικρών αρχείων κειμένου (cookies), τα οποία χρησιμοποιούνται για την αναγνώριση των επισκεπτών του ιστότοπου και τη διευκόλυνση της χρήσης του. Τα περισσότερα προγράμματα περιήγησης στο διαδίκτυο μπορούν να αναγνωρίζουν πότε χρησιμοποιείται ένα cookie και σας επιτρέπουν να το απενεργοποιήσετε, αν και η απενεργοποίηση σας εμποδίζει να απολαμβάνετε τον ιστότοπο στο μέγιστο δυνατό.

ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ
Υπάρχουν σύνδεσμοι σε άλλους ιστότοπους στην ιστοσελίδα μας. Η Εταιρεία μας δεν φέρει καμία ευθύνη για την πολιτική απορρήτου που ακολουθούν αυτές οι άλλες τοποθεσίες ή για οποιαδήποτε πιθανή χρήση των προσωπικών σας δεδομένων. Για το λόγο αυτό, σας συμβουλεύουμε να διαβάσετε προσεκτικά την πολιτική απορρήτου τους προτού χρησιμοποιήσετε αυτούς τους ιστότοπους.

ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ
Αυτή η πολιτική απορρήτου μπορεί να αλλάξει ανά πάσα στιγμή. Για να χρησιμοποιήσετε την ιστοσελίδα μας ή τις υπηρεσίες μας, θα πρέπει πρώτα να αποδεχτείτε τους όρους και τις προϋποθέσεις αυτής της Πολιτικής Απορρήτου.
Αν αλλάξουμε αυτήν την Πολιτική Απορρήτου, θα σας ειδοποιήσουμε μέσω ειδοποίησης στην αρχική σελίδα της ιστοσελίδας μας.

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
Εάν έχετε ερωτήσεις σχετικά με αυτή την Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων ή τη χρήση των προσωπικών σας δεδομένων, επικοινωνήστε μαζί μας στην παρακάτω διεύθυνση:

Γιαμαλάκη 50, Ηράκλειο GR 712 02

Τηλέφωνο: +30 2811808775
E-mail: it@ danaos.travel

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΑΡΧΗ
Υπεύθυνη Αρχή για την εφαρμογή του κανονιστικού πλαισίου αναφορικά με τα προσωπικά δεδομένα στην Ελλάδα είναι η Αρχή Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, τα στοιχεία της οποίας μπορείτε να βρείτε στην ιστοσελίδα: https://www.dpa.gr/.

ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ
Οι παρόντες Όροι και Προϋποθέσεις Χρήσης καθώς και κάθε τροποποίησή τους διέπονται από το Ελληνικό Δίκαιο. Για κάθε διαφορά που τυχόν προκύψει από την παρούσα σύμβαση αρμόδια ορίζονται τα καθ’ ύλη Δικαστήρια των Αθηνών.

ΜΕΤΡΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ – ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

bottom of page